Informacyja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ), zwanego – RODO informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., które ma swoją siedzibę w Świeciu ul. Kościuszki 9. tel. 52 33 11 710, adres mailowy: zarzad@swieckietbs.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w celu:
  – wykonania umowy, której Pani/Pan jesteście stroną – (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  – prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ŚTBS Sp. z o.o. jak udział w sporach sądowych, dochodzeniu roszczeń lub obrona przed nimi, udzielanie rękojmi i gwarancji – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz te z którymi Administrator ma zawarte umowy.
 5. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  – uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu w jakim zostały zebrane oraz przez okres rozliczeniowo-roszczeniowy.