O firmie

W 1999r. Rada Miejska w Świeciu podjęła w dniu 30 sierpnia uchwałę Nr 138 o utworzeniu Świeckiego Towarzystwa Społecznego jako jednego z narzędzi strategii mieszkaniowej dla gminy Świecie. W celu przesunięcia subsydiów mieszkaniowych dla osób najbardziej potrzebujących przy równoczesnym zaprzestaniu subsydiowania tych zasobów komunalnych, których użytkownicy są w stanie ponieść pełne wydatki mieszkaniowe związane z utrzymaniem lokali, powołano do życia Świeckie TBS Sp. z o.o. Dzięki temu gmina ma silną, samodzielną i sprawnie działającą jednostkę, będącą w stanie przejąć od niego zadania związane z realizacją nowego budownictwa czynszowego dzięki możliwości zaciągania długoterminowych preferencyjnych kredytów. Oczekiwanym efektem ścisłego współdziałania władz gminy ze Spółką oraz wspieranie jej rzeczowo (działki uzbrojone) jak i finansowo (dofinansowanie kosztów budowy) ma być między innymi stopniowe, przemieszczanie się najemców z zasobów komunalnych do zasobów Spółki (poszerzy to możliwość tworzenia lokali socjalnych oraz przydzielanie ewentualnie zwolnionych lokali komunalnych rodzinom, których nie stać na wynajmowanie mieszkań z zasobów TBS).

Spółka została zarejestrowana 29 marca 2000r. w Sądzie Gospodarczym w Bydgoszczy. Przedmiotem działania Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Od pierwszych dni działalności Spółki przystąpiliśmy do zrealizowania tego celu.

W chwili powstania towarzystwo zostało wyposażone w formie aportu w niezabudowane działki gruntowe oraz środki finansowe, które po dołożeniu do nich partycypacji pozwoliły na sfinansowanie udziału własnego w budowaniu lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem. Sytuacja ta powtórzyła się w roku następnym, kiedy to towarzystwo uzyskało od Gminy działki. W budżecie Gminy zagwarantowano pieniądze na sfinansowanie udziału własnego kolejnego budynku.

W celu zapewnienia Spółce stałego źródła finansowania jej działalności bieżącej władze miasta wypożyczyły w formie aportu-przekazując na własność nieruchomości stanowiące własność Gminy Świecie, w których znajdują się lokale użytkowe:

  1. działkę nr 114/13 o pow. 1560 m położoną przy ul. Krausego stanowiącą parking,
  2. działkę nr 851/3 o pow. 4085m2 położoną w Morsku gmina Świecie nieruchomość gruntowa,
  3. działkę nr 648/80 o pow. 1239 m zabudowana pawilonem położonym przy ul. Kościuszki 9,
  4. działkę nr 1227/3 o pow.471 m zabudowaną, położoną w Świeciu przy ul. Klasztornej 2.
  5. działki nr 1176/6 i 1176/7 o powierzchni 524m2 i 746m2 zabudowane budynkiem handlowo-usługowym położonym przy ul. Wodnej 29

W dotychczasowej swojej działalności ŚTBS zrealizowało osiem zadań inwestycyjnych , które były kredytowane przy udziale środków BGK na łączną liczbę — 286 mieszkań. Realizując swoją podstawową działalność, czyli budowanie mieszkań i ich eksploatacja na zasadzie najmu, Spółka wybudowała przy pomocy preferencyjnych kredytów i do dzisiaj z powodzeniem eksploatuje nowe budynki mieszkalne, uzyskując wysokie oceny wśród najemców, władz miasta. Ostatni audyt ISO z czerwca 2016r. wysoko ocenił nasze zaangażowanie w prace na rzecz prawidłowego zarządzania zasobami. Osoba przeprowadzająca audyt nie znalazła żadnych uwag do naszej działalności.

Zdjęcie przedstawiające zrealizowaną inwestycję

Dotychczas zrealizowane nieruchomości to:
– ul. Piłsudskiego 5 seg. A
– ul. Piłsudskiego 5 seg. B
– ul. Piłsudskiego 5A
– ul. Piłsudskiego 11
– ul. Gen. Hallera 13
– Gruczno ul. Świecka 1 i 1A
– ul. Piłsudskiego 13
– ul.Piłsudskiego 13A

Od 2000r. do 2023r. Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zrealizowało siedem zadań inwestycyjnych finansowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na ogólną liczbę 286 mieszkań.

W perspektywie długofalowej TBS skupiło się na oddawaniu do użytku co dwa, trzy lata budynków 24-36 mieszkalnych oraz na zarządzaniu własnymi, wybudowanymi zasobami lokalnymi. Możliwości takie rysują się gdyż do przekazywania uzbrojonych terenów na rzecz Towarzystwa Gmina deklarowała się w Akcie Założycielskim Spółki i jak dotychczas wypełniała swoje zobowiązania.

Również występuje znaczne zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego sprawami społecznego budownictwa czynszowego. Wynika to z uwagi na deficyt mieszkań w Gminie. Rada Miejska uchwałą Nr 369/18 z dnia 28 września 2018r. przyjęła strategię mieszkaniową Gminy Świecie.

W uchwale tej jest mowa o konieczności zaspakajania potrzeb mieszkaniowych poprzez rozwój budownictwa czynszowego na terenie gminy, co wiąże się z rozwojem budownictwa społecznego w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego i o konieczności wspierania towarzystwa w jego działalności.

Do tej pory każde przedsięwzięcie budowlane było wspierane znacznymi środkami pieniężnymi poprzez Gminę Świecie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki , oraz poprzez przekazywanie na rzecz spółki na powiększenie kapitału zakładowego działek ,na których realizujemy swoje zadania.

Zakres polityki czynszowej prowadzonej w zasobach mieszkaniowych, wbudowanych przy wykorzystaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego określony jest przez Ustawę z 26 października 1995r., „o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa” ustalającą ramy osób, które mogą się starać o wynajęcie mieszkań w zasobach TBS oraz górną granicę czynszu w tych zasobach.

Zdjęcie przedstawiające zrealizowane nieruchomości

Decyzja o wysokości stawek czynszu w zasobach ŚTBS podejmowana jest przez Zgromadzenie Wspólników w oparciu o kalkulację przedstawioną przez ŚTBS zapewniającą jak najwyższą jakość świadczonych usług jak również zagwarantowanie zdolności obsługi kredytu bankowego. Z uwagi na konieczność zachowania wiarygodności wobec banku kredytującego inwestycje, wzrastające spłaty kredytu oraz wzrastające koszty utrzymania budynków występuje co pewien czas konieczność podwyższenia stawek czynszu. Aktualnie obowiązujące stawki to:
– budynek w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5 — 10,65zł/m2
– budynek w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 5A — 12,55zł/m2
– budynek w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 11 — 11,48zł/m2
– budynek w Świeciu przy ul. Gen. Hallera 13 — 11,45zł/m2
– budynki w Grucznie przy ul. Świeckiej 1 i 1A — 11,20zł/m2
– budynek w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13 — 14,36zł/m2
– budynek w Świeciu przy ul. Piłsudskiego 13A — 15,83zł/m2

Zgodnie z art.28 w/w ustawy stawki czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalane w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłaty kredytu zaciągniętego na budowę.

Czynsze za najem lokali użytkowych bądź dzierżawcy obiektów użytkowych ustalane są na poziomie czynszów gwarantujących pokrycie niezbędnych działań statutowych Spółki oraz na utrzymanie tych lokali w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również zapewnieniu właściwej gospodarki finansowej i zabezpieczeniu bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji.

W chwili powstania Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego kadra musiała zostać stworzona od podstaw. Trzon spółki to trzy osoby i od powstania spółki jest nie zmienny. Dwie z nich zatrudnione są na pełny etat, jedna w niepełnym wymiarze godzin. Pozostałe osoby, niezbędne do prawidłowego działania spółki pracują na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Do grupy osób działających na rzecz spółki należą:

  • Radca prawny
  • Inspektorzy nadzoru niezbędni przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych
  • Obsługa konserwatorsko-gospodarcza tj. gospodarz domów, elektryk. firma utrzymująca porządek.
Zdjęcie przedstawiające zrealizowane nieruchomości

Kierujący Świeckim TBS legitymuje się wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia inwestycji oraz wieloletnią pracą w wykonawstwie budowlanym. Posiada niezbędne uprawnienia budowlane oraz licencję zarządcy nieruchomościami. Analiza materiałów finansowych Świeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego wskazuje na dobrą sytuacje ekonomiczno-finansową w roku 2006 oraz w latach poprzednich Przychody czynszowe uzyskane przez spółkę pokrywają koszty działalności operacyjnej powiększone o spłaty zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.